top of page

Årsmøtet 2022

26.januar kl 18.00 på Leikanger Fjordhotell var det årsmøte 2022 for Sogndal SV 

Saklista årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Årsmelding 2021

 4. Rekneskap 2021

 5. Arbeidsplan 2022

 6. Budsjett 2022

 7. Fråsegner

  1. No er tida inne for å bruke milliardar på å spare energi

  2. Lengeverande ureturnerbare asylsøkarar må få leve verdige liv i Noreg

  3. Vi treng eit nytt kraftregime no

 8. Val

  1. Leiar for 1 år

  2. styremedlemer

  3. varamedlemer

  4. revisor

  5. valnemnd

  6. nominasjonsnemnd for valet 2023

  7. 3 utsendingar til fylkesårsmøtet

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

bottom of page