top of page

Årsmøtet 2021

27.januar kl 19.00 på teams var det årsmøte 2021 for Sogndal SV. Partileiar Audun Lysbakken innleia og fylkesleiar Hege Lothe helsa årsmøtet.

Saklista årsmøtet

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

  3. Årsmelding 2020

  4. Rekneskap 2020

  5. Arbeidsplan 2021

  6. Budsjett 2021

  7. Innkomne saker og fråsegner

  8. Vedtekter for Sogndal SV

  9. Val av styre, revisor, valnemd og fire utsendingar til fylkesårsmøtet i Bergen 8.-9. februar

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

bottom of page