Årsmøtet 2021

Styret kallar med dette inn til årsmøtet 2021 for Sogndal SV - 27.januar kl 19.00 på Teams

 

Partileiar Audun Lysbakken held innleiing - valkampen 2021 frå kl 19.00 - 19.30.

 

Fylkesleiar og 1.kandidat for SV til Stortingsvalet 2021 for Sogn og Fjordane krets Hege Lothe vil helsa årsmøtet ved oppstarten.

Saklista:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Årsmelding 2020 - årsmelding kommunestyregruppa

 4. Rekneskap 2020 - Balanse  

 5. Arbeidsplan 2021

 6. Budsjett 2021

 7. Fråsegner

  1. Klimakapittel i kommuneplan

  2. Klimaomstilling

  3. Marinsats

  4. Respekt for arbeidslivet i Noreg

  5. Distriktspolitikk

 8. Vedtekter for Sogndal SV

 9. Val

  1. ​Leiar

  2. Styremedlemmer

  3. Varamedlemmer

  4. Revisor

  5. Valnemnd

  6. Utsendingar fylkesårsmøtet 13.-14.febr

Påmelding til leiar (soeydvin@online.no)

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

Ei raud og grøn start for nye Sogndal

Etter eit godt resultat for SV og SP, ble ein fort einige om eit samarbeid. No er plattforma for dei neste åra klar!

Fra krav om nullutslepp innan 2030 til bru over Esefjorden er SV og SP samde om mykje bra for den nye stor-kommunen i Sogn. Du finn heile plattforma her!

IMG_6819.1225x690.jpg