top of page

Årsmøtet 2023

Styret kallar med dette inn til års- og nominasjonsmøte 2023 for Sogndal SV - 26.januar kl 18.30 på Leikanger Fjordhotell

Saklista nominasjonsmøtet:                          

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Nominasjon lista til kommuneval 2023

 

Førebels saklista årsmøtet

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Val av ordstyrar, skrivar og to til å skrive under protokollen

 3. Årsmelding 2022

 4. Rekneskap 2022 - Balanse

 5. Arbeidsplan 2023

  1. Orientering om valprogram 2023-2027

 6. Budsjett 2023

 7. Fråsegn

 8. Val av styre, revisor, valnemd og 3 utsendingar til fylkesårsmøtet

 

Etter årsmøtet vert det orientering og debatt kring skuleutbygginga i Sogndal sentrum v/kommunestyrerepresentant Mari Husabø. Klubbane ved Kvåle og Trudvang skule vil på møtet koma med sine innspel.

For styret
Steinar Øydvin
-leiar-

bottom of page